banner na stránky.jpg
pozadí.jpg

GIRO D´ITALIA 2019

TOUR DE FRANCE 2019

LA VUELTA 2019

pozadí.jpg

01: Doping | Doping

Zapisujte si během etapy, kolikrát který cyklista použil kartu Sprint/Únik. Na jejím konci proveďte u každého cyklisty součet použitých karet a vyberte cyklistu/y s nejvyšším počtem. Tento cyklista je podezřelý z dopingu. Dopingová zkouška je pozitivní v případě, že jeho týmový kolega v dané etapě nepřejel časový limit. Pozitivní doping znamená vyřazení cyklisty ze závodu a anulování všech jeho výsledků.

02: Délka a čas etapy | Stage lenght and time for the winner

Pokud se chystáte vytvořit si vlastní etapu a nevíte přesně, jak si vypočítat její vzdálenost a čas? Pak Vám toto pravidlo poskytne pomoc. Standardně se dá říct, že 1 hrací pole (přerušovaná bílá čára nebo mezera) se počítá jako 1 km etapy. Jedinou výjimkou je ochranné pásmo (1km před cílem ve skutečnosti), které je v rámci hry potřeba umístit cca 20-30 polí před cílem, jinak by ztrácelo smysl. Součtem všech polí získáte celkový počet kilometrů etapy (s jistou mírou tolerance vůči realitě). Celkový čas etapy se pak počítá v každém úseku trati (stoupání, rovinka a klesání) jinak:
Rovinka - 1 pole=72vt (odpovídá cca 50 km/h)
Rovinka (dlažební kostky) - 1 pole=108vt
Klesání - 1 pole= 44vt(odpovídá cca 80 km/h)
Klesání (dlažební kostky) - 1 pole= 66vt
Stoupání:
1. easy - 1 pole=120vt (odpovídá cca 30 km/h)
easy (dlažební kostky) - 1 pole=180vt
2. normal - 1 pole=144vt (odpovídá cca 25 km/h)
normal (dlažební kostky) - 1 pole=216vt
3. hard - 1 pole=180vt (odpovídá cca 20 km/h)
hard (dlažební kostky) - 1 pole=270vt
4. extra - 1 pole=240vt (odpovídá cca 15 km/h)
extra (dlažební kostky) - 1 pole=360vt

Samozřejmě vše nemusí plně odpovídat realitě, ale pro výpočet času to může velmi usnadnit práci s vymýšlením údajů.
If you´re not sure about the lenght and time for the winner of your self-created stage, there are some tips and hint. In total the 1 field=1km. There is only one exception - the protective zone 1km before finish -, which is placed about 20-30 fields before finish, to make the sense of this rule. When you sum all the fields you got the total lenght in km (with some tolerance, of course). The total time in the stage is affected by the profile of the stage:
FLAT - 1 field=72 sec (corresponds to 50km/h)
FLAT (cobblestones) - 1 field=108 sec
DOWNHILL - 1 field=66 sec (corresponds to 80km/h)
DOWNHILL (cobblestones) - 1 field=44 sec
UPHILL:
1. Easy uphill - 1 field=120 sec (corresponds to 30km/h)
Easy uphill (cobblestones) - 1 field=180 sec
2. Normal uphill - 1 field=144 sec (corresponds to 25km/h)
Normal uphill (cobblestones) - 1 field=216 sec
3. Hard uphill - 1 field=180 sec (corresponds to 20km/h)
Hard uphill (cobblestones) - 1 field=270 sec
4. Extra uphill - 1 field=240 sec (corresponds to 15km/h)
Extra uphill (cobblestones) - 1 field=360 sec

Of course, all the stage parameters are only approximate, but it could make it easier to create your stage as close to reality as it´s possible.

03: Neutrální servisní vozidlo | Neutral accompanying car

Pokud se v jednom tahu dva z týmu dostanou do situace, kdy potřebují doprovodné vozidlo (defekt), může hráč využít tzv. "neutrálního vozidla" (náhradní bílé vozidlo), které slouží stejně jako týmové. V případě, že stejná situace potká všechny tři cyklisty z jednoho týmu, pak je hráč nucen jednoho z cyklistů nechat čekat.
If two cyclists from one team suffered a puncture, the player shall use the "neutral accompanying car" (unpainted car), which serves as the team car for this situation. In case when all three cyclists suffered a puncture, then the player have to choose only two of them and the third must wait.

04: Doplněk k počasí | Additional weather rule

Pravidla počasí ovlivňují cyklistu pouze v průběhu jeho tahu.
The cyclist is affected by the weather only during his turn.

05: Trikot mistra světa | Rainbow jersey rule

Duhový trikot pro světového šampióna (ani jeho výhody) se jako jediné nepřenáší na další cyklisty v pořadí ani v případě, že mistr světa obléká jiný trikot.
In situation, when the world champion wears another jersey than rainbow, neither the rainbow jersey nor it´s advantages are portable on the other cyclists in the order of ranking.

06: Pohyb zraněného cyklisty po dlažebních kostkách | Movement of an injured cyclist on the cobblestones

rovinka (dlažba): hod kostkou + 1
klesání (dlažba): hod kostkou + 3
stoupání (dlažba): hod kostkou + 0
flat (cobblestones): dice + 1
downhill (cobblestones): dice + 3
uphill (cobblestones): dice + 0

07: Oprava bodu 10.2 pravidel hry | Correction of the point 10.2 in game rules

Pokud cyklista získá dva nebo více trikotů, je oprávněn obléci pouze jeden a to v pořadí: žlutý, vrchařský nebo zelený (hráč si může vybrat) a bílý trikot. O ostatní trikoty se podělí další cyklisté v pořadí. Duhový trikot obléká mistr světa a to pouze v případě, že není držitelem jiného trikotu.
If the cyclist obtains two or more jerseys, he shall be only authorized to wear one in the following order: yellow, polka-dot or green (the player may choose) and white jersey. Other jerseys are taken by the following cyclists in that competition. The rainbow jersey wears only the world champion and only if he doesn´t wear any other jersey.

08: Výhody trikotů | Jersey advantages

Cyklista využívá pouze výhodu trikotu, ve kterém jede danou etapu.
The cyclist use only advantages of the jersey, which wears in the stage.

09: Mistr světa v časovce | Time trial world champion

Úprava 2. odstavce pravidla 10.1. "Trikoty a jejich bonusy":
Cyklista v trikotu mistra světa časovky (tento cyklista vyhrál časovku mistrovství světa) si smí po přejetí každého časového úseku v časovce vytáhnout TŘI karty Sprint/únik a vybrat si z nich nejlepší DVĚ a třetí vrátit do balíčku...
Change of the 2nd paragraph of the rule 10.1. "Jerseys and their bonuses":
The cyclist in the World champion jersey of time trial (he won the world champinship time trial) when crossing every time section in time trial, he may take THREE cards Sprint/escape from the pack of cards and choose TWO of them to use and the third give back to the pack...

10: Nová pravidla pro časovku | New time trial rules

Velká změna pravidel pro časovku. Začíná se již změnou profilů časovky, kdy se již nejede pouze po rovině, ale trať je, stejně jako v etapě, rozdělena podle terénu na stoupání, klesání, dlažební kostky a rovinu. Výsledné počítání času se ani v nových pravidlech nemění.

Pro začátečníky:
- Na rovince platí stejná pravidla jako platila v časovce doposud
- V úseku stoupání hráč násobí hozenou hodnotu pouze polovinou hodnoty karty
- V úseku klesání hráč násobí hozenou hodnotu hodnotou karty a stejnou hodnotu k ní ještě připočítává
(Příklad: Hráč hodí 5; vynásobí kartou + 6 (5x6=30 polí) a přičte hodnotu použité karty (30+6=36 polí); hráč v úseku klesání tedy posune svého cyklistu o 36 polí)
- V úseku dlažebních kostek hráč nemůže použít žádnou kartu k vynásobení hodu cyklisty

Pro pokročilé:
platí stejná pravidla jako pro začátečníky. Mění se pravidla pro jednotlivé úrovně stoupání:
- Easy - lze použít všechny karty (násobí se jen polovinou jejich hodnoty)
- Normal - lze použít všechny karty (násobí se jen polovinou jejich hodnoty)
- Hard - nelze použít kartu Sprint/únik +6 (násobí se jen polovinou hodnoty karet)
- Ultra - nelze použít žádnou kartu
Big changes for time trial rules. There is a large change for the profile of the time trial, which is now same as in the stage, divided into uphill, flat, cobblestones and downhill sections. Counting of the total time of the cyclist in the time trial is the same as in previous rules for time trial.

For beginners:
- On the flat, there are the same rules as in time trial before
- On the uphill section, players may multiply the thrown value on the dice by the half of the value on the card
- On the downhill section, players may multiply the thrown value on the dice by the card value and add the same value to the result (Example: Player throws 5; multiply by card +6 (5x6=30 fields) and adds the value of the card (30+6=36); so the player moves his cyclist 36 field forward)
- On the cobblestones, players cannot use any card

For advanced:
the same rules as for beginners are applied. There are uphill levels changes:
- Easy - player may use all cards (multiplies the value on the dice by the half value of the card)
- Normal - player may use all cards (multiplies the value on the dice by the half value of the card)
- Hard - player cannot use card +6 (multiplies the value on the dice by the half value of the card)
- Ultra - player cannot use any card

11: Zraněný cyklista na kostkách | Injured cyclist on the cobblestones

nový bod základních pravidel 7.9.:
Zraněný cyklista může jet v háku za domestikem i na dlažebních kostkách. Pravidlo pádu při hodu 1 je stále v platnosti. Pokud zraněný cyklista spadne a opět se zraní, pak je vyřazen ze hry.
new point of basic rules 7.9.:
Injured cyclist can continue in drafting behind the domestic on the cobblestones. The rule of falls about throwing 1 on the dice is still applied. If the injured cyclist falls and is injured again, he is disqualified from the stage/tour.

12: Mistr světa na dlažebních kostkách I World champion on the cobblestones

Mistr světa, pokud mu na dlažebních kostkách padne 1, nemůže hodit znovu a vybrat si hod, ale stejně jako cyklista bez trikotu je v ohrožení pádu.
World champion, when throws 1 on cobblestones, is not allowed to throw again and choose the better throw, but he is in the danger of fall as a normal cyclist.

13: Rozšiřující sada silnic | Extended set of roads

Křižovatka "kříž" a "T" – jízda rovně bez omezení; při jízdě směrem vlevo/vpravo nesmí cyklista začít, ani pokračovat ve sprintu nebo v úniku na celém dílu křižovatky.
Kruhový objezd – Na dílu kruhový objezd musí každý cyklista povinně jednou zastavit (pokud nevychází hod, je hráč nucen použít zpomalovací kartu), současně nesmí stát na jednom poli více než jeden cyklista
Zúžená silnice – na jednom poli smí zastavit maximálně 2 cyklisté, v tom okamžiku je ostatní nemohou předjet. Platí pro celý díl zúžené silnice.
Silnice s přechodem – cyklisté se pohybují po levé i pravé straně, na jednom poli může na každé straně zastavit jen jeden cyklista, v tom okamžiku jej ostatní nemohou předjet. Jízdu v háku lze využít pouze v případě, že oba cyklisté jedou na stejné straně dílu silnice
Silnice s železničním přejezdem – na obou polích železničního přejezdu hrozí pád při hození "1" i bez použití karty Sprint/únik
Crossroad "cross" and "T" – going straight without limitation; while turning left/right the cyclist may start or continue in sprint or escape on the whole piece of the crossroad.
Roundabout – On a roundabout each cyclist has to stop one time (the player shall use a slowdown card, if necessary), only one cyclist could stay on one field.
Narrow road – only two cyclist could stand on one field, others can´t overtake them. This rule is applied for the whole piece of narrow road (2 pieces together)
"Pedestrian crossing" road – cyclists are allowed to move both ways (left/right), only one cyclist could stand on one field on each side. Drafting is possible, if both drafting cyclist stand on one side of the road only.
"Rail crossing" road – while throwing "1" on any of two railway fields, the fall or puncture may occure
Extended start – determined for starts with more cyclists; without limitation

All rules are applied on the whole piece of road

14: Zraněný cyklista pokračující v závodě | Injured cyclist continues in race

Cyklista, který hodil po pádu "1" je zraněn, ale je oprávněn se posunout již v tomto kole podle pravidel pro zraněného cyklistu o hozenou hodnotu "1". Odečte si tedy v klesání 6 polí, na rovince 3 pole nebo ve stoupání 2 pole.
The cyclist, who throws "1" after a fall is injured, but he´s allowed to move by rules for an injured cyclist by the thrown value "1", in this round.

15: Zpomalení ve sprintu/ v úniku | Slowdown in sprint/ escape

Hráč smí použít zpomalovací kartu při zahrání kterékoliv karty Sprint/únik a tím nedokončit celý svůj tah.
Player may use slowdown card, while he sprints or escapes, so it´s not necessary for him to finish the whole turn.
překlad.jpg
pruh.jpg

Jste fanoušek Arrivée?

ANO (107 | 100%)

Kterou verzi hry hrajete?

Arrivée I. (93 | 73%)
Arrivée PROFIPACK (34 | 27%)

V kolika hráčích hru hrajete?

1 (59 | 52%)
2 (19 | 17%)
3 (17 | 15%)
4 (14 | 12%)
5 (2 | 2%)
více I more (2 | 2%)

Jak často hru hrajete?

denně (11 | 11%)
jednou týdně (21 | 22%)
jednou za 14 dní (15 | 15%)
jednou za měsíc (51 | 52%)

Jsem z:

České republiky (145 | 83%)
cizí země (29 | 17%)

Hrajete manažer se hrou ?

ano (4 | 8%)
ne (45 | 92%)
pruh.jpg
pruh.jpg
baner na stránky 2 rgb.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one